Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
februari 2015

Blinks
KvK 50412930

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
* Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
* Contractant: de rechtspersoons of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Blinks een Overeenkomst heeft gesloten.
* Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst.
* Blinks; de gebruiker van deze overeenkomst, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 50412930.
* Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
* Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en Blinks op grond waarvan Blinks Diensten aan Contractant levert.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten, betreffende levering Diensten door Blinks aan Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
2.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Blinks en Contractant, dan wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Blinks en de Contractant zijn overeengekomen.
2.5 Blinks wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
2.6 Blinks is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Blinks of op een andere wijze aan Contractant bekend gemaakt. Als Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

Artikel 3  Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Blinks zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle aanvragen van de Contractant zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De Overeenkomst komt tot stand doordat een aanvraag van Contractant door Blinks wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat Blinks uitvoering geeft aan de aanvraag.
3.3 Blinks is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van Contractant), zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens Blinks ontstaat. Blinks is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

Artikel 4 Uitvoering dienstverlening
4.1 Blinks zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van Contractant op de overeengekomen wijze te presenteren.
4.2 Blinks zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Blinks kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. Blinks doet haar uiterste best om de Storingen met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
4.4 Blinks is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
4.5 Blinks is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
4.6 Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Blinks extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Contractant of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is Blinks gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.

Artikel 5  Medewerking door Contractant
5.1 Contractant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de Diensten op door Blinks bekend gemaakte wijze en volgens de door haar bekend gemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken. Blinks heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. Blinks zal Contractant via een brief of e-mail van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
5.2 Contractant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door Blinks overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Blinks en haar Diensten zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart Blinks volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Blinks ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
5.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Blinks hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.4 Als in het kader van de Dienst gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Contractant Blinks direct op de hoogte te stellen zodat Blinks de toegang tot de Dienst kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via zijn inloggegevens.
5.5 Als de Contractant verhuist of het factuuradres van de Contractant wijzigt, dan dient de Contractant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres schriftelijk aan Blinks mee te delen.

Artikel 6 Vergoeding en betaling
6.1 Voor het gebruik van de Dienst is Contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.
6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.
6.3 Blinks is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Deze verhoging zal per brief of e-mail aan Contractant bekend worden gemaakt. Contractant is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van de totale waarde van Overeenkomst minder dan 10% bedraagt.
6.4 Contractant mag gedurende de looptijd van het contract de overeengekomen Dienst (laten) wijzigen of aanpassen volgens de mogelijkheden die daartoe door Blinks zijn gesteld. Blinks zal daartoe de overeengekomen vergoeding, vanaf het tijdstip van wijziging, aanpassen.
6.5 Blinks is te allen tijde gerechtigd om van Contractant een vooruitbetaling te verlangen.
6.6 Betaling dient te geschieden op de door Blinks op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Blinks leidend.
6.7 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, noch bindend.
6.8 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.
6.9 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van Ä 250,- (tweehonderdenvijftig euro).
6.9 Blinks is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van Blinks, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Blinks. Blinks is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 7 IntellectueleEigendomsrechten
7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Blinks of bij de derde van wie Blinks het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen.
7.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Contractant in het kader van de Overeenkomst aan Blinks ter beschikking stelt, blijven berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen deze materialen aan Blinks ter beschikking te stellen. Contractant verleent Blinks het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
7.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Blinks ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart Blinks volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derdenter zake, en vrijwaart Blinks eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
7.4 Het is Contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Blinks of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.
7.5 Alle door Blinks uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 8 Privacy en Geheimhouding
8.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt Blinks mogelijk persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
8.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
8.3 Partijen leggen de in 8.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid
9.1 Blinks zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. Met name garandeert Blinks niet dat:
- de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat gebreken of Storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
- Contractant met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;
- derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
9.2 Blinks is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Blinks in welk geval Blinks uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Blinks bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Contractant te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan ťťn jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 500,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als ťťn gebeurtenis beschouwd.
9.4 Iedere aansprakelijkheid van Blinks voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
9.5 Blinks is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
9.6 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Contractant is ingesteld.

Artikel 10 Opschorting
10.1 Blinks is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of als Blinks het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Blinks toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.
10.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Blinks de opschorting opheffen. Blinks is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11 Duur van de Overeenkomst
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiŽle periode van ťťn (1) jaar. Na afloop van deze initiŽle periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van ťťn (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.
11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:
- surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
- in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Blinks gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Contractant:
- niet voldoet aan haar verplichtingen uit 5, 7.3 of 7.4;
- op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
11.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door Blinks geleverde Diensten. Bedragen die Blinks voor de beŽindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beŽindiging direct opeisbaar.
11.5 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beŽindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beŽindiging onverminderd van kracht.

Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 Blinks is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.